نتیجه خودارزیابی‌تان را می‌توانید هر لحظه فرابخوانید و ببینید.


کد حافظه خود را کپی کنید یا آن را چاپ کنید تا همیشه به اطلاعات خود دسترسی داشته باشید.

Übersicht der Berufe خلاصه شغل‌ها

0
حوزه های شغلی

نیروی متخصص در صنعت مهمانداری

متخصص تکنولوژی مواد غذایی

متخصص فروش در صنعت مواد غذایی - تخصص نانوایی